10 bài tập tính chu vi, diện tích hình vuông và hình chữ nhật

10 bài tập tính chu vi và diện tích của hình vuông, hình chữ nhật trong chương trình Toán lớp 5 cho học sinh tự giải.

Câu 1: Tính diện tích của hình vuông, biết chu vi của hình vuông đó bằng 16 cm.

Câu 2: Tìm các hình chữ nhật có số đo các cạnh là số tự nhiên và có chu vi bằng 16 cm.

Câu 3: Tìm diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 6 cm.

Câu 4: Có một hình vuông chu vi bằng 16 cm. Nếu mở rộng về một phía thêm 2 cm để được một hình chữ nhật thì diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Câu 5: Có một hình vuông, nếu mở rộng về bên phải 2cm và mở rộng về bên trái 4 cm thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm. Tính diện tích hình vuông.

Câu 6: Một hình chữ nhật có chu vi 28 cm, chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Tìm diện tích của hình chữ nhật đó?

Câu 7: Có một cái sân hình vuông chu vi 20 cm, người ta mở rộng về bên phải 2m và mở rộng bên trái 1 m. Hỏi sau khi mở rộng chu vi sân là bao nhiêu?

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng và có diện tích bằng 75 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Câu 9: Cho một hình vuông có chu vi 96 cm. Chia hình vuông đó thành hai hình chữ nhật có hiệu hai chu vi bằng 12 cm. Tính chu vi mỗi hình chữ nhật.

Câu 10: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần thứ hai là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Toán lớp 5 - Tags: , , , ,