Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 4 theo unit kèm file nghe online

Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 4 theo unit có kèm file nghe online giúp học sinh dễ dàng nghe từng bài học.

Link tải file pdf để xem ở đây: Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 4 theo unit

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U1-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U1-L2.mp3

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U2-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U2-L2.mp3

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U3-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U3-L2.mp3

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U4-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U4-L2.mp3

UNIT 5: CAN YOU SWIM?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U5-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U5-L2.mp3

UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U6-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U6-L2.mp3

UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U7-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U7-L2.mp3

UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U8-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U8-L2.mp3

UNIT 9: WHAT ARE THEY DOING?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U9-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U9-L2.mp3

UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U10-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U10-L2.mp3

REVIEW: UNITS 1-10

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-RV-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-RV-L2.mp3

EXTRA TEST 1

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT1-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT1-L2.mp3

EXTRA TEST 2

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT2-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT2-L2.mp3

UNIT 11: WHAT TIME IS IT?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U11-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U11-L2.mp3

UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U12-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U12-L2.mp3

UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U13-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U13-L2.mp3

UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U14-L1.mp3

UNIT 15: WHEN’S CHILDREN’S DAY?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U15-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U15-L2.mp3

UNIT 16: LET’S GO TO THE BOOKSHOP

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U16-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U16-L2.mp3

UNIT 17: HOW MUCH IS THE T-SHIRT?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U17-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U17-L2.mp3

UNIT 18: WHAT’S YOUR PHONE NUMBER?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U18-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U18-L2.mp3

UNIT 19: WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U19-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U19-L2.mp3

UNIT 20: WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER?

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U20-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-U20-L2.mp3

REVIEW UNIT 11-20

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-RV-L1(1).mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-RV-L2(1).mp3

EXTRA TEST 1

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT-L1.mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT-L2.mp3

EXTRA TEST 2

– Lesson 1: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT2-L1(1).mp3

– Lesson 2: https://abcdonline.vn/wp-content/uploads/2021/01/G4-EXT2-L2(1).mp3

* Download (click vào để tải về): Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 4 theo từng unit file word dưới đây.

Sách lớp 4 - Tags: , ,