Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 chương trình mới có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 theo chương trình mới có đáp án có các dạng bài tập khác nhau để kiểm tra và cũng cố kiến thức cho học sinh.

Mỗi đơn vị bài học bao gồm 1 bài test, mỗi bài test bao gồm:

– Part I. PHONETICS: gồm có 10 câu

– Part II. VOCABULARY: gồm có 40 câu

– Part III. GRAMMAR: gồm có 40 câu

– Part IV. SPEAKING: gồm có 15 câu

– Part V. READING: gồm có 35 câu

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 – chương trình mới

Sách lớp 11 - Tags: ,