Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ

Bảng tóm tắt công thức Toán lớp 12 gồm các công thức Đại số 12 và công thức Giải tích 12 mà học sinh phải nắm được.

Để học tốt môn Toán 12 và chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng, Gia sư Tiến Bộ chia sẻ bảng các công thức Toán 12 dưới đây.

Công thức lũy thừa

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ

Công thức logarit

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-1

Hàm số lũy thừa – mũ – logarit

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-2

Đồ thị hàm mũ và hàm logarit

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-3

Phương trình mũ và logarit

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-4

Bất phương trình mũ và logarit

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-5

Công thức Đạo hàm

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-6

Công thức Nguyên hàm

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-7

Diện tích và Thể tích

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-8

Công thức chuyển động

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-9

Công thức lượng giác

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-10

Phương trình lượng giác

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-11

Khai triển nhị thức Newtơn

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-12

Cấp số cộng – Cấp số nhân

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-13

Khảo sát hàm số và bài toán liên quan

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-14

Số phức và các yếu tố liên quan

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-15

Khối đa diện và thể tích

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-16

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-17

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-18

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-19

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-20

Hình học giải tích trong không gian

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-22

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-23

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-24

Bảng tóm tắt công thức Toán 12 đầy đủ-25

Toán lớp 12 - Tags: , ,