Cách giải bài toán có lời văn lớp 1

Dạng bài toán có lời văn trong chương trình Toán lớp 1 rất cơ bản, chỉ giải bằng một phép tính.

Để làm được dạng toán này các em học sinh phải thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10 đã học.

Cách giải bài toán có lời văn qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Mẹ cho Nam 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Giải:

Nam có số viên bi là: 3 + 7 = 10 (viên bi)

Đáp số: 10 viên bi

Ví dụ 2: Hùng có 19 cái kẹo, Hùng cho Dũng 4 cái. Hỏi Hùng còn bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

Hùng còn số cái kẹo là: 19 – 4 = 15 (cái kẹo)

Đáp số: 15 cái kẹo

Bài tập toán có lời văn lớp 1:

Bài 1: Hoa hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 2: Thanh có 30 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Thanh còn lại 20 nhãn vở. Hỏi Thanh đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở ?

Bài 3:  Hoa cho Hồng 5 quyển sách , Hoa còn lại 12 quyển sách. Hỏi Hoa có bao nhiêu quyển sách

Bài 4: Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi ?

Bài 5: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh giỏi ?

Bài 6: Nhà bạn Hải 7 con vịt và 12 con ngan. Hỏi nhà bạn Hải có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Bài 7: Hoa cho Hồng 5 quyển sách, Hoa còn lại 12 quyển sách. Hỏi trước đó Hoa có bao nhiêu quyển sách

Bài 8: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 9: An có 12 viên bi, Hoa có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 11: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?

Bài 12: Lớp em có 36 bạn; có 13 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát?

Bài 13: Lớp em có 21 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi?

Bài 14: Có một thanh gỗ được cưa thành hai mảnh dài 32 cm và 60 cm . Hỏi thanh gỗ lúc đầu dài bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 15: Tháng trước bố làm được 20 ngày công. Tháng này bố làm được 22 ngày công. Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó.

Bài 16: Tháng này bố làm được 35 ngày công, mẹ làm được 42 ngày công. Hỏi bố và mẹ làm được tất cả bao nhiêu ngày công?

Bài 17: Đoạn thẳng AB dài 25cm, bớt đi đoạn thẳng BC dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng AC còn lại bao nhiêu xăngtimét?

Toán lớp 1 - Tags: ,