Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax

Hướng dẫn học sinh lớp 7 cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax qua các các bước làm và có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Các bước vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y= ax như sau:

– Bước 1: Lấy các điểm (x;y) mà độ thị đi qua thỏa mãn y= ax. (Đơn giản nhất ta lấy điểm O(0;0) và một điểm thỏa mãn y= ax).

– Bước 2: Vẽ đồ thị trên hệ trục tọa độ với các điểm chọn ở bước 1.

Ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y= x

Đồ thị hàm số y= x là đường thẳng đi gốc tọa độ O(0;0) và điểm (1;1)

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax

Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y= 2x

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax-1

Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi gốc tọa độ O(0;0) và điểm (1;2)

Hình học 7 - Tags: , ,