Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân

1. Định nghĩa hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Hình thang ABCD cân có: góc A = góc B, góc C = góc D.

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Hình thang cân ABCD

2. Tính chất hình thang cân

Trong hình thang cân ABCD:

• Hai cạnh bên bằng nhau: AD = BC

• Hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

• Hai góc kề đáy bằng nhau: góc A = góc B, góc C = góc D.

3. Dấu hiệu nhận biết

• Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

• Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

* Chú ý: Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau chưa chắc đã là hình thang cân, nó có thể là hình bình hành.

Hình học 8 - Tags: , ,