43 bài tập tỉ số phần trăm – Toán lớp 5

Dạng toán tỉ số phần trăm

Câu 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Câu 2 : Một trường học có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

Câu 3 : Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy ?

Câu 4 : Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ còn lại là cây ăn quả.

a) Số cây lấy gỗ chiểm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn ?

b) Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu ?

Câu 5 : Trường  tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh Nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh Nữ và số học sinh toàn trường.

Câu 6 : Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng  muối trong nước biển.

Câu 7 : Một lớp học có 25 học sinh trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó ?

Câu 8 : Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Câu 9 : Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau 1 tháng.

Câu 10 : Một  lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 75%, còn lại là học sinh nữ. Tính số học sinh nữ lớp đó.

Câu 11 : Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Môt người gửi tiết kiệm 5000 000 đồng.  Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu ?

Câu 12 : Một xưởng may đã dùng 345m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét ?

Câu 13 : Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp ?

Câu 14 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Câu 15 : Khối lớp Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52% là học sinh gái. Hỏi khối lớp Năm của trường đó có bao nhiêu học sinh trai ?

Câu 16 : Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?

Câu 17 : Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô ?

Câu 18 : số học sinh khá giỏi của trường Cát Linh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường Cát Linh có bao nhiêu học sinh ?

Câu 19 : Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. tính tổng số sản phẩm .

Câu 20 : Một tổ sản xuất được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ ?

Câu 21 : Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 22 : Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ ?

Câu 23 : Cửa hàng bán một máy tính với giá 6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6000 000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính, cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ?

Câu 24 : Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5B ?

Câu 25 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Câu 26 : Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?

Câu 27 : Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5 tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm .

Câu 28 : Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người ?

Câu 29 : Một cửa hàng bỏ ra 5000 000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.

Câu 30 : Một cửa hàng đã bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm của cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm ?

Câu 31 : Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng người ta bán được 45% số gạo đó, buổi chiều bán được 80% số gạo còn lại. Hỏi cả hai lần, cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?

Câu 32 : Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

Câu 33 : Khối Năm của trường tiểu học Ba Đình có 500 học sinh, trong đó có 215 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm học sinh nam và số học sinh toàn trường.

Câu 34 : Một người bỏ ra 9 500 000 đồng tiền vốn để mua hàng. Sau khi bán hết hàng, họ thu được 12 000 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

b) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

Câu 35 : Một người bỏ ra 450 000 đồng mua hàng. Sau khi bán hết hàng người đó thu được 500 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

b) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền bán ?

Câu 36 : Lớp 5A có 48 học sinh. Số học sinh học lực khá chiếm 75% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn học lực khá, bao nhiêu bạn học lực không phải là loại khá ?

Câu 37 : Một cửa hàng mua một số hàng giá trị 7,5 triệu đồng về bán. Bán hết hàng họ tính ra được lãi 8,5% giá trị mua. Hỏi cửa hàng bán số hàng đó được bao nhiêu tiền?

Câu 38 : Một cửa hàng buổi sáng bán được 10% số gạo, buổi chiều bán được 15% số gạo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? biết cửa hàng có 500kg gạo.

Câu 39 : Một cửa hàng đã bán được 123,5kg gạo bằng 9,5% tổng số gạo cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?

Câu 40 : Tháng vừa qua, xí nghiệp may được 8970 bộ quần áo. Tính ra xí nghiệp đạt 115% kế hoạch. Hỏi xí nghiệp đã may nhiều hơn so với dự định bao nhiêu bộ quần áo ?

Câu 41 : Một đội thợ gặt phải gặt xong 2,4 ha lúa trong ba ngày. Ngày thứ nhất gặt được 30% diện tích lúa, ngày thứ hai gặt được 60% diện tích lúa còn lại. Hỏi diện tích ngày thứ 3 đội đó gặt bao nhiêu héc – ta lúa ?

Câu 42 : Một trại chăn nuôi sau khi bán 250 con gà thì còn lại số gà bằng 40% số gà của trại trước khi bán. Hỏi trước khi bán trang trại có bao nhiêu con gà ?

Câu 43 : Một miếng đất hình vuông có chu vi là 84 mét.

a) Tính diện tích miếng đất ?

b) Người ta dùng 5% diện tích đất để làm lối đi, tìm diện tích đất còn lại để cấy lúa ?

Toán lớp 5 - Tags: ,