7 bài toán liên quan đến chia hết nâng cao lớp 4

Đây là bài thứ 1 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 4

Dạng bài tập liên quan đến chia hết – Toán nâng cao lớp 4

Bài số 1: Trong giờ tập thể dục của lớp 4A thầy giáo cho các bạn học sinh xếp hàng .lúc thì cho xép hàng 8, lúc xếp hàng 6, lúc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 vẫn thấy vừa đủ. Các bạn tính xem lớp 4A có bao nhiêu bạn biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài số 2: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa. Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40

Bài số 3: Ở một bến cảng có ba con tàu A, B, C. Tàu A cứ 3 ngày cặp bến 1 lần, tàu B là 4 ngày cặp bến 1 lần, tàu C là 5 ngày. Nếu một hôm nào đó cả ba tàu cùng cặp bến thì hỏi sau bao nhiêu ngày ba tàu lại cùng cặp bến.

Bài số 4: Trong giờ tập thể dục của lớp 4B thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng. Lúc thì cho xếp hàng 8, lúc xép hàng 6, lúc lại xếp hàng 4,hàng 3 hàng 2 đều thấy hàng cuối thiếu 1 người .Các bạn tính xem lớp 4B có bao nhiêu bạn. Biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài số 5: Trong giờ tập thể dục của lớp 4C thầy giáo cho các bạn học sinh xếp hàng. Lúc thì cho xép hàng 8, lúc xếp hàng 6, lúc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 đều thấy thừa 1 người. Các bạn tính xem lớp 4C có bao nhiêu bạn, biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài số 6:: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa . Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì đĩa cuối đều thiếu 2 quả. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? Biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40.

Bài số 7: Một ông tướng cầm quân đi dẹp giặc. Ông cho quân xếp hàng 10 thì thấy hàng cuối thiếu 1 người , thấy vậy ông lại cho quân xếp hàng 9 thì thấy hàng cuối vẫn thiếu 1 người; thế là ông lại cho quân xếp hàng 8  thì hàng cuối vẫn thiếu 1 người. Ông bèn cho xếp  hàng 7; 6; 5; 4 ; 4; 2 đều vẫn như vậy.

Tính hộ xem ông tướng có bao nhiêu quân biết số quân của ông ít hơn 5000

Cùng chuyên đề:

Dạng toán trung bình cộng cơ bản và nâng cao >>

Toán lớp 4 - Tags: , ,