Đề cương ôn tập HK1 môn Toán lớp 12 năm 2020-2021

Đề cương ôn tập thi học kì I môn Toán lớp 12 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Giải tích và Hình học theo từng chương.

Đề cương HK1 Toán 12 dành cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi hết học kì 1 năm học 2020-2021.

Đề cương ôn tập HK1 Giải Tích 12

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
I. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.
1. Câu hỏi lý thuyết.
2. Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số khi biết đạo hàm của hàm số đó.
3. Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số.
4. Bài toán về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có chứa tham số.
5. Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số khi biết đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm đạo hàm.
II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
1. Câu hỏi lý thuyết.
2. Tìm cực trị của hàm số khi biết đạo hàm của hàm số đó.
3. Tìm cực trị của hàm số khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số đó.
4. Bài toán về cực trị của hàm số có chứa tham số.
5. Tìm cực trị của hàm số khi biết đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm đạo hàm.
III. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng hoặc một đoạn.
2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số.
3. Bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số có chứa tham số.
4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số khi biết đồ thị của hàm đạo hàm.
5. Ứng dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trong các bài toán thực tế.
IV. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
1. Xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
2. Bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số có chứa tham số.
V. ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
1. Nhận dạng đồ thị.
2. Tương giao giữa các đồ thị hàm số.
3. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
I. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC.
1. Rút gọn biểu thức lũy thừa.
2. So sánh các lũy thừa.
II. LOGARIT.
1. Tính giá trị biểu thức logarit.
2. Biến đổi, rút gọn biểu thức logarit.
3. So sánh các biểu thức logarit.
III. HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
1. Hàm số lũy thừa.
2. Hàm số mũ.
3. Hàm số logarit.
IV. PHƯƠNG TRÌNH MŨ.
1. Các phương pháp giải phương trình mũ.
2. Phương trình mũ có chứa tham số.
V. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
1. Các phương pháp giải phương trình logarit.
2. Phương trình logarit có chứa tham số.

Đề cương ôn tập HK1 Hình học 12

CHƯƠNG 1. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN.
1. Khối đa diện.
2. Thể tích khối chóp.
3. Thể tích khối lăng trụ.
4. Tỷ lệ thể tích và ứng dụng.
5. Thể tích đa diện trong các bài toán thực tế.

CHƯƠNG 2. MẶT TRÒN XOAY – KHỐI TRÒN XOAY.
1. Mặt nón – Khối nón.
2. Mặt trụ – Khối trụ.
3. Mặt cầu – Khối cầu.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Đề cương ôn thi HK1 môn Toán lớp 12 dưới đây.

Toán lớp 12 - Tags: , ,