Đề kiểm tra chất lượng HK2 Toán 10 THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh 2014-2015

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 10, trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2014-2015.

Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 3 câu.

Đề số 1:

Câu I (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

 1. \left| {x^{2}-2x-1} \right|=x-1
 2. \sqrt{{x-1}}=x-3

Câu II (5,0 điểm)  Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

 1. x^{2}-5x+6\ge 0
 2. -3x^{2}+2x+1>0
 3. \left\{ \begin{array}{l}-2x+3>0\\x^{2}-3x-4\ge 0\end{array} \right.
 4. \sqrt{{2x+3}}<x+2
 5. 3(2x^{2}-x\sqrt{{x^{2}+3}})\le 2(1-x^{4})

Câu III (3,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \displaystyle Oxy, cho hai điểm I(1;2),\,\,M(3;2) và đường thẳng \Delta :\,4x+3y=0

 1. Viết phương trình đường thẳng \Delta ' đi qua điểm Ivà song song với .
 2. Viết phương trình đường tròn (C)tâm I và tiếp xúc với đường thẳng \Delta.
 3. Tìm tọa độ điểm N  nằm trên đường tròn (C) sao cho \displaystyle \widehat{{INM}}=60^{0}.

Đề số 2:

Câu I (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:

 1. \left| {x^{2}+4x+2} \right|=x+2
 2. \sqrt{{x+3}}=x+1

Câu II (5,0 điểm). Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

 1. x^{2}+5x-6\ge 0
 2. -2x^{2}+3x+2>0
 3. \left\{ \begin{array}{l}-2x+5>0\\x^{2}-5x+4\ge 0\end{array} \right.
 4. \sqrt{{3-2x}}<2-x
 5. \displaystyle 3(2x^{2}+x\sqrt{{x^{2}+3}})\le 2(1-x^{4})

      Câu III (3,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \displaystyle Oxy, cho hai điểm  \,I(2;1),\,\,M(2;3) và đường thẳng \Delta :\,4x+3y=0

 1. Viết phương trình đường thẳng \Delta ' đi qua điểm Ivà song song với .
 2. Viết phương trình đường tròn (C)tâm I và tiếp xúc với đường thẳng \Delta.
 3. Tìm tọa độ điểm N  nằm trên đường tròn (C) sao cho \displaystyle \widehat{{INM}}=60^{0}..
Đề thi Toán 10 - Tags: , , ,