Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

1. Định nghĩa hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông: góc A = góc B = góc C = góc D = 90 độ

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD

2. Tính chất của hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, hình thang cân.

3. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

• Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

• Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

• Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

• Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Áp dụng vào tam giác

• Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

• Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

Hình học 8 - Tags: ,