Giới hạn – Đạo hàm – Vi phân

Công thức tính các giới hạn đặc biệt, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản và các hệ quả, khái niệm vi phân.

Giới hạn - Đạo hàm - Vi phân

Đại số & Giải tích 11 - Tags: , , ,