Một số ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

Trung tâm Gia sư Tiến Bộ dẫn học sinh lớp 9 vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b qua các ví dụ có hình ảnh minh họa.

Ví dụ 1: Đồ thị hàm số y= 2x + 1

là đường thẳng đi qua điểm (0;1) và điểm (-1; -1)

Một số ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

Ví dụ 2: Đồ thị hàm số y= -2x +1 là đường thẳng đi qua điểm (0;1)

và điểm (1; -1)

Một số ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-1

Ví dụ 3: Đồ thị hàm số y= 3x + 2 là đường thẳng đi qua điểm (0;2) và điểm (-1; -1)

Một số ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-2

Ví dụ 4: Đồ thị hàm số y= -2x +2 là đường thẳng đi qua điểm (0;2) và điểm (1; 0)

Một số ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-3

Ví dụ 5: Đồ thị hàm số y= 3x -2 là đường thẳng đi qua điểm (0;-2) và điểm (1; 1)

Một số ví dụ vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-4

Đại số 9 - Tags: , ,