36 bài toán có lời văn nâng cao lớp 3

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 250m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Bài 2: Bác Tâm nuôi 234 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà. Hỏi bác Tâm còn lại bao nhiêu con gà ?

Bài 3: Tìm số có 3 chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị

Bài 4: Bác Lan nuôi một số thỏ. Bác đã bán đi 1/7 số thỏ. Tính số thỏ ban đầu của nhà bác Lan. Biết số thỏ còn lại là 42 con.

Bài 5: Có 12 xe ô tô chở lúa. Trong đó 7 xe đầu, mỗi xe chở 98 bao. 5 xe sau mỗi xe chở 78 bao. Hỏi 12 xe đã chở được tất cả bao nhiêu bao lúa?

Bài 6: Năm nay em 9 tuổi. Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 3 năm?

Bài 7: Hà năm nay 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi Hà cộng với 8 . Hỏi ông hơn Hà bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện nay bố 42 tuổi. Hai năm trước tuổi con bằng 1/8 tuổi bố. Tính tuổi con hiện tại?

Bài 9: Năm nay con 9 tuổi và bằng 1/5 tuổi bố. Tính tổng của 2 bố con sau 3 năm nữa?

Bài 10: Tuổi Tý bằng 1/6 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi bố. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Tìm tuổi mỗi người?

Bài 11: Năm ngoái mẹ An 30 mươi tuổi, tuổi An bằng 1/5 tuổi mẹ, tuổi em An bằng 1/2 tuổi An. Hỏi hiện nay em An bao nhiêu tuổi?

Bài 12: Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi, hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?

Bài 13: Mẹ năm nay hơn con 21 tuổi, sau hai năm nữa tuổi con bằng 1/8 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 14: Hiện nay Mẹ  hơn con 25 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 15: Trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết 1/2 số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh trung bình bằng một nữa số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 30 em?

Bài 16: Tìm số bị chia của một phép chia hết biết số chia là số lớn nhất có một chữ số; thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau.

Bài 17: Trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết 1/2 số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh trung bình gấp đôi số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 27 em?

Bài 18: Tìm số bị chia của 1 phép chia có dư biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số và số dư là số dư lớn nhất có thể có

Bài 19: Tìm số bị chia của 1 phép chia có dư biết số chia là số  lớn nhất có 1 chữ số. Thương là số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số dư là số dư nhỏ nhất có thể có

Bài 20: Khi thực hiện phép nhân 9294 với 8 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 9294 thành 9924. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị.

Bài 21: Khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 7 thành  thừa số 9. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị.

Bài 22: Tìm thương của 1 phép chia biết số bị chia là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số. Số chia bằng 7 và số dư bằng 2 .

Bài 23: Tìm số chia của 1 phép chia biết số bị chia là số nhỏ nhất có 5 chữ số. Thương là số lớn nhất có 1 chữ số  và số dư bằng 208 .

Bài 24: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200 m. Chiều rộng là 35m .tính chiều dài.

Bài 25: Viên gạch lát nhà hình vuông có chu vi 104cm .Tính cạnh viên gạch đó

Bài 29: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 30: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ?

Bài 31: Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Biết Tùng 4 tuổi. Vậy tuổi bố hơn tuổi mẹ là bao nhiêu ?

Bài 33: Năm nay (2012) Hoa 10 tuổi và Hoa hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi hai chị em bằng 25 tuổi.

Bài 34: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu?

Bài 36: Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Cùng chuyên đề:

<< Sách Toán nâng cao lớp 3 – Vũ Dương ThụyCách tìm số chữ số trong dãy số – Toán nâng cao lớp 3 >>

Toán lớp 3 - Tags: ,