Các bài toán giải bằng phương pháp thử chọn

Dạng toán phương pháp thử chọn:

Bài 1: Biết rằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số lẻ có hai chữ số bằng 3. Nếu thêm vào số đó 3 đơn vị ta được số có hai chữ số giống nhau. Tìm số đó.

Giải

Gọi số cần tìm là ab.

Những số lẻ mà hiệu giữa hai chữ số của nó bằng 3 là:

25; 41; 47; 63; 69; 85.

Ta có bảng sau:

 ab ab + 3 Kết luận
 25 28 loại
 41 44 chọn
 47 50 loại
 63 66 chọn
 69 72 loại
 85 88 chọn

 

Vậy số cần tìm là 41; 63 và 85.

Bài 2: Chữ số hàng chục của một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau gấp 2 lần chữ số hàng đơn vi. Nếu lấy tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị chia cho chữ số hàng trăm được thương bằng 8. Tìm số đó.

Giải

Gọi số cần tìm là abc. Theo đề bài, số abc chỉ có thể là: a21; a42; a63; a84.

Ta có bảng sau:

 abc(b x c) : 8 Kêt luận
 a21 2 x 1 : 8 Loại
 a42 4 x 2 : 8 = 1 Chọn
 a63 6 x 3 : 8 Loại
 a84 8 x 4 : 8 = 4 Loại

Vậy số cần tìm là 142.

Bài 3: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 18, tích các chữ số của nó bằng 64 và nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi.

Giải

Theo đề bài thì số cần tìm có dạng abba.

Tổng của hai chữ số a và b là:
18 : 2 = 9

Số 9 có thể phân tích thành tổng của những cặp số sau:

0 và 9; 1 và 8; 2 và 7; 3 và 6; 4 và 5.

Số cần tìm có thể là:

9009; 1881; 8118; 7227; 2772; 6336; 3663; 4554; 5445.

Ta có bảng sau:

 abba axbxbxa Kết Luận
 9009 9x0x0x9 = 0 Loại
 1881 1x8x8x1 = 64 Chọn
 8118 8x1x1x8 = 64 Chọn
 7227 7x2x2x7 = 196 Loại
 2772 2x7x7x2 = 196 Loại
 6336 6x3x3x6 = 324 Loại
 3663 3x6x6x3 = 324 Loại
 4554 4x5x5x4 = 400 Loại
 5445 5x4x4x5 = 400 Loại

Vậy số cần tìm là 1881 hoặc 8118.

Toán lớp 5 - Tags: , ,