Cách nhân nhẩm số có hai chữ số với số có một chữ số

Hướng dẫn học sinh lớp 3 cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ hoặc không nhớ) qua các ví dụ minh họa.

Các bước thực hiện như sau:

Nhân lần lượt các chữ số hàng đơn vị, hàng chục của thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai, nếu có nhớ thì chú ý cộng thêm nhớ vào.

Nhân nhẩm số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Ví dụ 1: 13 x 3 = ?

– Cách làm: Nhân lần lượt từ phải sang trái, tức là nhân chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai rồi tiếp tục nhân chữ số hàng chục của thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai. Cụ thể:

3 x 3 = 9 viết 9, 1 x 3 = 3 viết 3. Vậy 13 x 3 = 19.

Ví dụ 2: 34 x 2 = ?

4 x 2 = 8 viết 8, 3 x 2 = 6 viết 6. Vậy 34 x 2 = 68.

Ví dụ 3: 52 x 4 = ?

2 x 4 = 8 viết 8, 5 x 4 = 20 viết 20. Vậy 52 x 4 = 208.

Nhân nhẩm số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ

Ví dụ 4: 24 x 3 = ?

4 x 3 = 12 viết 2 nhớ 1 (sẽ cộng vào hàng chục), 2 x 3 = 6 nhớ 1 là 7 viết 7. Vậy 24 x 3 = 72.

Ví dụ 5: 13 x 5 = ?

3 x 5 = 15 viết 5 nhớ 1 (sẽ cộng vào hàng chục), 1 x 5 = 5 nhớ 1 là 6 viết 6. Vậy 13 x 5 = 65.

Ví dụ 6: 53 x 6 = ?

3 x 6 = 18 viết 8 nhớ 1 (sẽ cộng vào hàng chục), 5 x 6 = 30 nhớ 1 là 31 viết 31. Vậy 53 x 6 = 318.

Ví dụ 7: 46 x 7 = ?

6 x 7 = 42 viết 2 nhớ 4 (sẽ cộng vào hàng chục), 4 x 7 = 28, do nhớ 4 ở hàng đơn vị nên ta cộng thêm vào 28 + 4 = 32 viết 32. Vậy 46 x 7 = 322.

Tương tự các em làm bài tập dưới đây.

Bài tập tự luyện

Thực hiện các phép tính sau:

21 x 4

25 x 4

36 x 7

11 x 6

44 x 5

26 x 9

32 x 4

27 x 3

21 x 8

34 x 2

65 x 7

87 x 9

Toán lớp 3 - Tags: , ,