Phép chia hết và phép chia có dư

Giải thích cho học sinh lớp 3 hiểu thế là nào phép chia hết và phép chia có dư qua 2 ví dụ minh họa thực tế.

Học sinh đã học về phép chia ở lớp 2. Chúng ta cùng xét ví dụ dưới đây.

Phép chia hết

Ví dụ: 8 : 4 = ? Ta đặt phép chia như sau:

Phép chia hết và phép chia có dư

Nhận xét: 8 chia 4 được 2 và không còn thừa.

Ta nói 8 : 2 là phép chia hết.

Viết là: 8 : 2 = 4.

Đọc là: Tám chia hai bằng bốn.

Minh họa hình ảnh: 8 chấm tròn chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 4 chấm tròn và không còn thừa chấm tròn nào.

Phép chia hết và phép chia có dư-1

Tương tự ta có các phép chia hết sau:

12 : 2        15 : 3          16 : 4          18 :  6

Phép chia có dư (không chia hết)

Ví dụ: 9 : 4 = ? Ta đặt phép chia như sau:

Phép chia hết và phép chia có dư-2

Nhận xét: 9 chia 4 được 2 và còn thừa 1.

Ta nói 9 : 2 là phép chia có dư.

Viết là: 9 : 2 = 4 (dư 1).

Đọc là: Chín chia hai bằng bốn, dư một.

Minh họa hình ảnh: 9 chấm tròn chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 4 chấm tròn và còn thừa 1 chấm tròn.

Phép chia hết và phép chia có dư-3

Tương tự ta có các phép chia có dư sau:

13 : 2        16 : 3          17 : 4          19 :  6

Toán lớp 3 - Tags: , ,