6 bài tập trung bình cộng nâng cao có lời giải

Sau khi đã làm được các bài tập liên quan tới trung bình cộng cơ bản thì các em tiếp tục làm các bài tập trung bình cộng nâng cao.

Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số?

Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999 . Vậy trung bình cộng các số lẽ đó là: (101+ 999): 2 = 550

Bài 2: Tìm trung bình cộng các số chẵn có 2 chữ số?

Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98. Vậy trung bình cộng các số chẵn đó là: (10 +98): 2 = 54

Bài 3: Tìm trung bình cộng các số lẽ nhỏ hơn 2012?

Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;….. đến 2011. Vậy trung bình cộng các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006

Bài 4: Tìm trung bình cộng tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3 … đến 2013?

Trung bình cộng là: (2013 + 1 ): 2 = 1007

Bài 5: Một lớp học có 30 học sinh có tuổi trung bình là 10. Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi trung bình của cô và 30 học sinh là 11. Tính tuổi của cô?

Tổng số tuổi của 30 học sinh là: 30 x 10 = 300

Tổng tuổi của cô và 30 học sinh là: 31 x 11 = 341

Tuổi cô giáo là: 341 – 300 = 41

Bài 6: Biết trung bình cộng của 2 số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm 2 số đó?

*** Tổng 2 số đó là: 185 x 2 =  370

Số bé là: (370 – 24 ): 2=   173

Số lớn là: 370 – 173 =  197

Toán lớp 4 - Tags: ,