Học từ vựng tiếng Anh lớp 2, 3, 4 theo chủ đề bằng hình ảnh

Xem và download (tải về) tài liệu học từ vựng tiếng Anh lớp 2, 3, 4 theo từng chủ đề bằng hình ảnh, giúp học sinh dễ nhớ hơn.

Mỗi chủ đề có từng bài học cụ thể như sau:

Từ vựng tiếng Anh chủ đề côn trùng (insects)

– Insects esl picture dictionary for kids
– Insects esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Insects esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Insects esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Insects esl vocabulary flashcards for kids
– Insects esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Insects esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Insects esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Insects esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Insects esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Insects esl vocabulary word search worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề đồ ăn nhanh – fast food

– Fast food esl picture dictionary for kids
– Fast food esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary flashcards for kids
– Fast food esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary word search worksheet for kids
– Fast food esl vocabulary write the words worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề đồ gia dụng (appliances)

– Appliances esl picture dictionary for kids
– Appliances esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary flashcards for kids
– Appliances esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary word search worksheet for kids
– Appliances esl vocabulary write the words worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề dụng cụ âm nhạc (musical instruments)

– Musical instruments esl picture dictionary for kids
– Musical instruments esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary flashcards for kids
– Musical instruments esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary word search worksheet for kids
– Musical instruments esl vocabulary write the words worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề House (Parts of a house)

– Parts of the house esl picture dictionary for kids
– Parts of the house esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary flashcards for kids
– Parts of the house esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary word search worksheet for kids
– Parts of the house esl vocabulary write the words worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề loài vật – Animals

– Farm animals esl picture dictionary for kids
– Farm animals esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary flashcards for kids
– Farm animals esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary word search worksheet for kids
– Farm animals esl vocabulary write the words worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề màu sắc

– Colors esl picture dictionary for kids
– Colors esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Colors esl vocabulary cryptogram puzzle worksheet for kids
– Colors esl vocabulary match the two halves puzzle worksheet for kids
– Colors esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Colors esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Colors esl vocabulary word search worksheet for kids
– Colors esl vocabulary word snake puzzle worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện giao thông – Transportation

– Transportation esl picture dictionary for kids
– Transportation esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary flashcards for kids
– Transportation esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary word search worksheet for kids
– Transportation esl vocabulary write the words worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề số đếm

– Numbers esl picture dictionary for kids
– Numbers esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Numbers esl vocabulary cryptogram puzzle worksheet for kids
– Numbers esl vocabulary match the two halves puzzle worksheet for kids
– Numbers esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Numbers esl vocabulary word search worksheet for kids
– Numbers esl vocabulary word snake puzzle worksheet for kids

Từ vựng tiếng Anh chủ đề về phòng khách – Living room

– Living room esl picture dictionary for kids
– Living room esl vocabulary crossword puzzle worksheet for kids
– Living room esl vocabulary find and write the words worksheet for kids
– Living room esl vocabulary find the words worksheet for kids
– Living room esl vocabulary flashcards for kids
– Living room esl vocabulary matching exercise worksheet for kids
– Living room esl vocabulary missing letters in words worksheet for kids
– Living room esl vocabulary multiple choice worksheet for kids
– Living room esl vocabulary number the pictures worksheet for kids
– Living room esl vocabulary unscramble the words worksheet for kids
– Living room esl vocabulary word search worksheet for kids
– Living room esl vocabulary write the words worksheet for kids

* Download (click vào để tải về): từ vựng tiếng Anh lớp 2, 3, 4 theo chủ đề dưới đây.

Ebook - Tags: , , ,