Những câu ca dao tục ngữ về siêng năng kiên trì

Ca dao về siêng năng kiên trì

– Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.

– Dẫu rằng chí thiễn tài hèn
Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.

– Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

– Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.

– Người đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi.

– Có bột mới gột nên hồ
Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.

– Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai đổi hướng xoay chiều mặc ai.

– Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

– Non cao cũng có đường trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.

– Non cao cũng có đường trèo
Những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.

Tục ngữ về siêng năng kiên trì

– Có chí thì nên

– Hữu chí cánh thành.( nghĩa như câu trên )

– Có chí làm quan, có có gan làm giàu.

– Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.

– Mưu cao chẳng bằng chí dày.

– Thua keo này bày keo khác.

– Trời sinh voi, trời sinh cỏ.

– Hết cơn bĩ cực, đến kì thái lai.

– Ai đội đá mà sống ở đời.

– Ba cái vui thì trẻ, ba cái bẽ thì già.

– Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

– Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa bỏ ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước.

– Có cứng mới đứng được đầu gió.

– Không vào hang hổ, sao bắt được hổ.

– Mảng lo khó, bó không chặt.

– Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch.

– Kiến tha lâu đầy tổ.

– Có công mài sắt có ngày nên kim.

Cẩm nang - Tags: ,