Ứng dụng đạo hàm, khảo sát hàm số và vẽ đồ thị – Toán 12

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm tìm cực đại cực tiểu, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Với đạo hàm ta có thể khảo sát hàm số bậc 3, hàm bậc 4 (trùng phương), hàm hữu tỉ hay một hàm số bất kỳ.

Ứng dụng đạo hàm, khảo sát hàm số và vẽ đồ thị - Toán 12

Giải tích 12 - Tags: , , ,