15 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 2

Đây là bài thứ 2 of 5 trong chuyên đề Ôn luyện Toán 3

BÀI ÔN TẬP TOÁN 3 – TUẦN 2

Bài 1: Có 32 nhãn vở chia đều cho 4 em học sinh. Hỏi mỗi em học sinh được bao nhiêu nhãn vở?.

Bài 2: Có 35 viên bi chia đều cho các em học sinh, mỗi em được 5 viên bi. Hỏi có bao nhiêu em học sinh được chia viên bi?.

Bài 3: Một bộ phim bắt đầu lúc 2 giờ 30 phút chiều và kết thúc lúc 3 giờ 45 phút chiều. Hỏi bộ phim đó dài bao nhiêu phút?.

Bài 4: Nếu An cho Bình 5 cái nhãn vở thì hai bạn có số nhãn vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu An nhiều hơn Bình mấy cái nhãn vở?.

Bài 5: An và Bình có tất cả 40 viên bi. Sau khi An cho Bình 6 viên bi thì 2 bạn có số viên bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?.

Bài 6: Có 32 lít dầu, sau khi mua thêm 3 lít và sau đó chia đều số lít dầu cóm được vào 5 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?.

Bài 7: An có nhiều hơn Bình 20 cái kẹo. Nếu An cho Bình 5 cái kẹo thì lúc này An có nhiều hơn Bình mấy cái kẹo?.

Bài 8: An có nhiều hơn Bình 20 cái kẹo. Sau khi Bình cho An 3 cái kẹo thì số kẹo của An nhiều hơn Bình bao nhiêu cái?.

Bài 9: Điền các số thích hợp:

a) 2; 4; 7; 9; 12; 14; …; …; …

b) 3; 6; 10; 13; 17; 20; ….; ….; ….

Bài 10: Có bao nhiêu cách để chia 4 cái kẹo giống nhau cho 3 bạn học sinh sao cho mỗi bạn đều nhận được ít nhất 1 cái kẹo?.

Bài 11: Có bao nhiêu cách để chia 5 cái kẹo giống nhau cho 3 bạn học sinh sao cho mỗi bạn đều nhận được ít nhất 1 cái kẹo?.

Bài 12: Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 14.

Bài 13: Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu giữa 2 chữ số bằng 5.

Bài 14*: Có bao nhiêu số có 3 chữ số sao cho chữ số hàng trăm bằng tổng 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị?.

Bài 15*: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lại bé hơn chữ số hàng đơn vị?

Cùng chuyên đề:

<< 14 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 115 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 3 >>

Toán lớp 3 -