Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 15

Câu 1: Cho S = 5 + 52 + 53 + ………+ 52006

a) Tính S

b) Chứng minh S\displaystyle\vdots126

Câu 2: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1; chia cho 4 dư 2 ; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11.

Câu 3:  Tìm các giá trị nguyên của n để phân số \displaystyle A = \frac{{3n+2}}{{n-1}} có giá trị là số nguyên.

Câu 4: Cho 3 số 18, 24, 72.

a) Tìm tập hợp tất cả các ước chung của 3 số đó.

b) Tìm BCNN của 3 số đó

Câu 5: Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng A nằm giữa B và C; B nằm giữa C và D ; OA = 5cm; OD = 2 cm ; BC = 4 cm và độ dài AC gấp đôi độ dài BD. Tìm độ dài các đoạn BD; AC.

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: