Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9

Đây là bài thứ 50 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (1,5đ) Tìm x, biết:

a) 5x = 125;                 b) 32x = 81 ;            c)  52x-3 – 2.52 = 52.3
Bài 2: (1,5đ)   Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng:

\displaystyle \left| a \right|

\displaystyle <5\Leftrightarrow -5<a<5

Bài 3: (1,5đ)   Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng:

a) Nếu a dương thì số liền sau a cũng dương.

b) Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.

c) Có thể kết luận gì về số liền trước của một số dương và số liền sau của một số âm?

Bài 4: (2đ) Cho 31 số nguyên trong đó tổng của 5 số bất kỳ là một số dương. Chứng minh rằng tổng của 31 số đó là số dương.

Bài 5: (2đ). Cho các số tự nhiên từ 1 đến 11 được viết theo thứ tự tuỳ ý sau đó đem cộng mỗi số với số chỉ thứ tự của nó ta được một tổng. Chứng minh rằng trong các tổng nhận được, bao giờ cũng tìm ra hai tổng mà hiệu của chúng là một số chia hết cho 10.

Bài 6: (1,5đ) Cho tia Ox. Trên hai nữa mặt phẳng đối nhau có bờ là Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy và xOz bắng 1200. Chứng minh rằng:

a) \displaystyle \widehat{{xOy}}=\widehat{{xOz}}=\widehat{{yOz}}

b) Tia đối của mỗi tia Ox, Oy, Oz là phân giác của góc hợp bởi hai tia còn lại.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: