Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5

Đây là bài thứ 46 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1 (3đ):

a) So sánh: 222^{333}

333^{222}

b) Tìm các chữ số x

y để số \overline{{1x8y2}} chia hết cho 36.

c) Tìm số tự nhiên a biết 1960 và 2002 chia cho a có cùng số dư là 28.
Bài 2 (2đ):

Cho: S=3^{0}+3^{2}+3^{4}+3^{6}+\ldots+3^{2002}

a) Tính S.

b) Chứng minh S\vdots 7.

Bài 3 (2đ):

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 dư 5 và chia cho 31 dư 28.

Bài 4 (3đ):

Cho góc \displaystyle \widehat{{AOB}}=135{}^\circ. C là một điểm nằm trong góc \displaystyle \widehat{{AOB}} biết  góc \displaystyle \widehat{{BOC}}=90{}^\circ

a) Tính góc \displaystyle \widehat{{AOC}}

b) Gọi OD là tia đối của tia OC. So sánh hai góc \displaystyle \widehat{{AOD}}\displaystyle \widehat{{BOD}}.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 4Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: