Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10

Câu 1:

a) Chứng tỏ rằng số: \displaystyle \frac{{{{{10}}^{{1995}}}+8}}{9} là một số tự nhiên.

b) Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 432 và ƯCLN của chúng là 36.

Câu 2: Tính  nhanh:

a) 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ;

b) 21.72 – 11.72 + 90.72 + 49.125.16 ;

Câu 3: So sánh:  920 và 2713

Câu 4: Tìm x biết:

a) |2x – 1| = 5     ;        b)  (5x – 1).3 – 2 = 70

Câu 5: Chứng minh tổng sau chia hết cho 7.

A = 21 + 22 + 23 + 24 +…+ 259 + 260     ;

Câu 6:

Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, một học sinh giải 35 bài toán. Biết rằng cứ mỗi bài đạt loại giỏi được thưởng 20 điểm, mỗi bài đạt loại khá, trung bình được thưởng 5 điểm. Còn lại mỗi bài yếu, kém bị trừ 10 điểm. Làm xong 35 bài em đó được thưởng 130 điểm. Hỏi có bao nhiêu bài loại giỏi, bao nhiêu bài loại yếu, kém. Biết rằng có 8 bài khá và trung bình.

Câu 7: Cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, cứ 2 điểm ta sẽ vẽ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 11 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: