Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 2

Đây là bài thứ 43 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1:

a. Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x + 1)(y – 5) = 12
b. Tìm số tự nhiên sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1

c, Tìm tất cả các số B =\displaystyle \displaystyle \overline{{62xy427}}

, biết rằng số B chia hết cho 99
Câu 2:

a. Chứng tỏ rằng \displaystyle \frac{{12n+1}}{{30n+2}}

là phân số tối giản.

b. Chứng minh rằng : \displaystyle \frac{1}{{{{2}^{2}}}}

+\displaystyle \frac{1}{{{{3}^{2}}}}+\displaystyle \frac{1}{{{{4}^{2}}}}+…+\displaystyle \frac{1}{{{{{100}}^{2}}}}<1

Câu 3:

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả; Lần thứ 2 bán 1/3 số cam còn lại và 1/3 quả ; Lần thứ 3 bán 1/4số cam còn lại và 3/4 quả. Cuối cung còn lại 24 quả. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán.

Câu 4: 

Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 3 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: