Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7

Đây là bài thứ 48 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

A – Phần số học: (7 điểm )

Câu 1: (2 điểm)

a) Các phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

\displaystyle \frac{{23}}{{99}}

  ;   \displaystyle \frac{{23232323}}{{99999999}}   ;   \displaystyle \frac{{2323}}{{9999}}  ;   \displaystyle \frac{{232323}}{{999999}}

b) Chứng tỏ rằng: 2x + 3y chia hết cho 17 \displaystyle \Leftrightarrow 9x + 5y chia hết cho 17

Câu 2: (2 điểm)

Tính giá trị của biểu thức sau:

A = (\displaystyle \frac{1}{7} + \displaystyle \frac{1}{{23}}\displaystyle \frac{1}{{1009}} ):(\displaystyle \frac{1}{{23}} + \displaystyle \frac{1}{7}\displaystyle \frac{1}{{1009}} + \displaystyle \frac{1}{7} . \displaystyle \frac{1}{{23}} . \displaystyle \frac{1}{{1009}}) + 1:(30. 1009 – 160)

Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x , biết : ( \displaystyle \frac{1}{{1.2.3}} + \displaystyle \frac{1}{{2.3.4}} + . . . + \displaystyle \frac{1}{{8.9.10}} ).x = \displaystyle \frac{{23}}{{45}}

b) Tìm các số a, b, c , d \displaystyle \in N , biết :  \displaystyle \frac{{30}}{{43}} = \displaystyle \frac{1}{{a+\frac{1}{{b+\frac{1}{{c+\frac{1}{d}}}}}}}

Câu 4: (1điểm)

Một số tự nhiên chia cho 120 dư 58, chia cho 135 dư 88. Tìm a, biết a bé nhất.

B – Phần hình học (3 điểm) :

Câu 1: ( 2 điểm )

Góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù, bằng bao nhiêu? Vì sao?

Câu 2: ( 1 điểm)

Cho 20 điểm, trong đó có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Tìm a, biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: