Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 4

Đây là bài thứ 45 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1. Tính:

a. A = 4 + 22 + 23 + 24 +. . . + 220

b. Tìm x biết: (x + 1) + (x + 2) + . . . + (x + 100) = 5750.

Câu 2.

a. Chứng minh rằng nếu: \displaystyle \left( {\overline{{ab}}\ +\ \overline{{cd}}\ +\ \overline{{eg}}} \right)

\displaystyle \displaystyle \vdots 11 thì \displaystyle \overline{{abc\deg }} \displaystyle \displaystyle \vdots 11.

b. Chứng minh rằng: 1028 + 8 \displaystyle \displaystyle \vdots

72.

Câu 3.

Hai lớp 6A; 6B cùng thu nhặt một số giấy vụn bằng nhau. Lớp 6A có 1 bạn thu được 26 kg còn lại mỗi bạn thu được 11 kg ; Lớp 6B có 1 bạn thu được 25 kg còn lại mỗi bạn thu được 10kg. Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng số giấy mỗi lớp thu được trong khoảng 200kg đến 300kg.

Câu 4.

Tìm 3 số có tổng bằng 210, biết rằng \displaystyle \frac{6}{7} số thứ nhất bằng\displaystyle \frac{9}{{11}} số thứ 2 và bằng \displaystyle \frac{2}{3} số thứ 3.

Câu 5. Bốn điểm A,B,C,D không nằm trên đường thẳng a. Chứng tỏ rằng đường thẳng a hoặc không cắt, hoặc cắt ba, hoặc cắt bốn đoạn thẳng AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 3Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: