Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 13

Bài 1: (3điểm)

a, Cho A = 9999931999 – 5555571997.  Chứng minh rằng A chia hết cho 5

b, Chứng tỏ rằng: \displaystyle \frac{1}{{41}}

   +  \displaystyle \frac{1}{{42}}   +  \displaystyle \frac{1}{{43}}+ …+ \displaystyle \frac{1}{{79}} + \displaystyle \frac{1}{{80}} > \displaystyle \frac{7}{{12}}

Bài 2: (2,5điểm)

Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của một quyển vở loại 2 chỉ bằng \displaystyle \frac{2}{3} số trang của 1 quyển vở loại 1. Số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. Tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.

Bài 3: (2điểm)

Tìm số tự nhiên n và chữ số a biết rằng:

1+ 2+ 3+ …….+ n   =  \displaystyle \overline{{aaa}}

Bài 4 (2,5 điểm)

a, Cho 6 tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ ? Vì sao.

b, Vậy với n tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ.

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: