Một số bài toán giải bằng phương pháp khử – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1. 3 lọ mực đỏ và 2 lọ mực xanh giá 23000 đồng, 2 lọ mực đỏ và 3 lọ mực xanh giá 22000 đồng. Tìm giá tiền một lọ mực mỗi loại.

Bài 2. 5 bút chì màu và 3 bút chì đen giá 5100 đồng, biết giá tiền 5 bút chì màu đắt hơn 2 bút chì đen là 1600 đồng. Tính giá tiền một bút chì mỗi loại.

Bài 3. 5 lít nước mắm loại I và 4 lít nước mắm lại II giá 184000 đồng. Nếu mua 10 lít nước mắm loại I và 12 lít nước mắm loại II phải trả 432000 đồng. Tính giá tiền 1 lít nước mắm mỗi loại.

Bài 4. Ba bạn Hà, Nam, Ninh mua nhãn vở. Biết Hà và Nam mua 27 cái. Nam và Ninh mua 30 cái. Ninh và Hà mua 33 cái. Hỏi mỗi người mua bao nhiêu cái?

Bài 5. An mua hai hộp xà phòng, một mét vải hết 65000 đồng, Bình mua một hộp xà phòng, một mét lụa hết 95000 đồng. Biết giá 1 mét lụa gấp 3 lần giá 1 mét vải. Tính giá tiền một hộp xà phòng, 1 mét vải. 1 mét lụa.

Bài 6. Người thứ nhất mua 3,5m vải hoa và 4,3m lụa hết 40600 đồng. Người thứ hai mua 1,4m vải hoa và 3,5m vải lụa hết 28700 đồng. Tính giá tiền 1m vải hoa, 1m vải lụa.

Bài 7. Nam và Bắc cùng làm một số dụng cụ. Nam làm trong 5 giờ. Bắc làm trong 4 giờ thì Nam làm nhiều hơn Bắc 13 dụng cụ. Biết cùng trong 8 giờ thì Nam kém Bắc 24 dụng cụ. Hỏi trong 1 giờ mỗi người làm được bao nhiêu dụng cụ.

Bài 8. Bốn người mua chung nhau một tấm vải. Người thứ nhất mua \frac{1}{2}

tổng số vải của ba người kia, người thứ hai mua \frac{1}{3} tổng số vải của 3 người kia, người thứ ba mua \frac{1}{4} tổng số vải 3 người kia mua, người thứ tư mua 13m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Bài 9. Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1, 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang 1 quyển loại 2 bằng \frac{2}{3} số trang 1 quyển loại 1. Số trang 4 quyển loại 3 bằng sô trang 3 quyển loại 2. Tìm số trang của quyển vở mỗi loại.

Bài 10. Ba bạn Mai, Hồng, Đào làm được tất cả 680 bông hoa. Tính ra thời gian Hồng dùng để làm hoa gấp 3 lần thời gian Mai làm và tổng thời gian của ba bạn dùng để làm hoa mất hết tất cả 45 phút. Hỏi mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa, biết rằng cứ 1 phút Mai làm được 17 bông, Hồng làm được 15 bông, Đào làm được 12 bông.

Bài 11. 4 tổ học sinh cùng được phân công làm vệ sinh sân trường. Nếu chỉ có tổ 1, tổ 2, tổ 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong. Nếu chỉ có tổ 2,3,4 cùng làm thì sau 15 phút sẽ xong. Nếu chỉ có tổ 1,4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ xong. Hỏi nếu 4 tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong?

Toán lớp 5 - Tags: , , ,