15 bài toán nâng cao lớp 5 về số thập phân

Đây là bài thứ 8 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán về số thập phân – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1: Cho số thập phân 30,72. Số này sẽ thay đổi thế nào nếu:

a) Xóa bỏ dấu phẩy.

b) Dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số.

c) Dịch dấu phẩy sang bên trái một chữ số.

Bài 2: Thương của hai số là 1999 và hiệu của chúng là 199,8. Tìm hai số đó.

Bài 3: Nếu chia SBC cho 2 lần SC thì được 0,6. Còn nếu chia SBC cho 3 lần số thương thì cũng được 0,6. Tìm SBC, SC, thương trong phép chia đầu tiên.

Bài 4: Hai số thập phân có tổng là 15,83. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng rồi trừ đi số lớn thì được 0,12. Tìm hai số đó.

Bài 5: Hai số thập phân có tổng là 55,22. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái một hàng, rồi lấy hiệu của số lớn và nó ta được 37,07. Tìm hai số đó.

Bài 6: Hai số thập phân có hiệu là 9,12, nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng, rồi cộng với số lớn ta được 61,04. Tìm hai số đó.

Bài 7: Hai số thập phân có hiệu là 5,37. Nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái một hàng rồi cộng với số bé ta được 11,955. Tìm hai số đó.

Bài 8: Tổng hai số thập phân là 16,26. Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì được hai số có tổng mới là 43,2. Tìm hai số đó.

Bài 9: Tìm hai số sao cho tổng và thương của chúng đều bằng 0,25.

Bài 10: Tìm hai số sao cho thương và hiệu của chúng đều bằng 0,75

Bài 11: Hiệu hai số là 3,58. Nếu số trừ gấp lên 3 lần thì được số mới lớn hơn số bị trừ là 7,2. Tìm hai số đã cho.

Bài 12: Tổng của hai số là 10,47. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. Tìm hai số ban đầu.

Bài 13: Cho một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 265,3. Khi lấy hiệu hai số đó, một bạn quên mất chữ số 0 ở tận cùng của số tự nhiên nên hiệu tìm được là 9,7. Tìm hai số đã cho.

Bài 14: Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 62,42. Khi cộng hai số này một bạn quên mất dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính cộng như số tự nhiên nên kết quả là 3569. Tìm số tự nhiên và số thập phân đã cho.

Bài 15: Tìm một số biết rằng khi lấy nó nhân với 0,25 rồi cộng với 75 thì cũng bằng kết quả khi lấy nó chia cho 0,25 rồi trừ đi 75.

Cùng chuyên đề:

<< 14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch nâng cao lớp 517 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp giả thiết tạm >>

Toán lớp 5 - Tags: , , ,