27 bài toán nâng cao lớp 5 về số và chữ số

Đây là bài thứ 5 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán về số và chữ số – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1: Cho số 1450. Số này sẽ thay đổi thế nào nếu:

a) Xóa bỏ chữ số 0

b) Viết thêm chữ số 3 vào sau số đó.

c) Đổi chỗ hai chữ số 4 và 5 cho nhau.

Bài 2: Cho số 3786. Số này sẽ thay đổi thế nào nếu:

a) Xóa bỏ chữ số 6.

b) Viết thêm 2 chữ số 4 vào trước số đó.

c) Viết thêm một chữ số 0 vào chính giữa số đó.

Bài 3: Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó có hàng chục gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 4: Tìm số gồm hai chữ số mà 2 lần chữ số hàng chục thì bằng 5 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 5: Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu lấy 3 lần chữ số hàng chục trừ đi 1 thì bằng chữ số hàng đơn vị.

Bài 6: Tìm số có hai chữ số biết rằng số đã cho gấp 8 lần tổng các chữ số của nó.

Bài 7: Tìm số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ số của nó.

Bài 8: Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó bằng 84.

Bài 9: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555.

Bài 10: Tìm số có hai chữ số biết số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 106.

Bài 11: Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 97.

Bài 12: Tìm số \overline{{abcd}}

, biết rằng nếu cộng số này với tổng hai số \overline{{ab}}\overline{{cd}} thì được 7968.

Bài 13: Tìm số \overline{{abc\deg }}, biết rằng nếu cộng số này với tổng ba số \overline{{ab}},\overline{{cd}},\overline{{eg}} thì được 123558.

Bài 14: Hãy viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 25.

Bài 15: Hãy viết số tự nhiên nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 120.

Bài 16:

a) Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số?

b) Có bao nhiêu số có ba cữ số đều là số lẻ?

c) Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà trong đó có ít nhất có hai chữ số giống nhau?

Bài 17: Cho dãy số liên tiếp: 1,2,3,4,5…1999. Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số?

Bài 18: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp: 1,2,3,4,5…x. Tìm x biết dãy số có 1989 chữ số.

Bài 19: Tìm số tự nhiên \overline{{ab}}

, biết \overline{{ab}}+A+B=63. A là tổng các chữ số của \overline{{ab}}, B là tổng các chữ số của A.

Bài 20: Tổng của mười số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số nào?

Bài 21: Tổng của 1989 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 là một số chẵn hay số số lẻ?

Bài 22:

a) Số 1990 có thể có tích là ba số tự nhiên liên tiếp hay không?

b) Số 1995 có thể là tích của ba số tự nhiên liên tiếp hay không?

c) Số 1993 có thể là tổng của ba số tự nhiên liên tiếp hay không?

Bài 23: Có thể tìm được số tự nhiên n để: 1+2+3+4+...+n=1999 hay không?

Bài 24: Có thể tìm được số tự nhiên A và B sao cho: (A+B)\times (A-B)=2002 hay không?

Bài 25: Tìm chữ số tận cùng của các tích sau: 1\times 3\times 5\times 9\times ...\times 59

Bài 26: Hiệu sau có tận cùng là chữ số nào? 32\times 44\times 75\times 69-21\times 49\times 65\times 55

Bài 27: An có 5 mảnh giấy, từ 5 mảnh giấy này em lấy một số mảnh để cắt mỗi mảnh thành 5 mảnh nhỏ hơn. Trong số này An lại lấy một số mảnh để cắt mỗi mảnh thành 5 mảnh nhỏ hơn, cứ như thế mãi… liệu cuối cùng số mảnh thu được của An có thể là 1995 mảnh không?

Cùng chuyên đề:

<< 76 bài tập hình học nâng cao lớp 5 có lời giải20 bài toán về mối quan hệ giữa bốn phép tính nâng cao lớp 5 >>

Toán lớp 5 - Tags: , ,