12 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng cách tính ngược từ cuối lên

Đây là bài thứ 10 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán giải bằng cách tính ngược từ cuối lên – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1. An, Bình, Chi sưu tầm được 108 cái tem, nếu An cho Bình 10 cái, Bình cho Chi 8 cái, thì số tem của ba bạn sẽ bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu cái tem.

Bài 2. Mạnh, Hùng, Dũng, Minh có một số quyển vở. Mạnh lấy \displaystyle \frac{1}{3}

số vở để dùng, Hùng lấy \displaystyle \frac{1}{3} số vở còn lại, Dũng lấy \displaystyle \frac{1}{3} số vở còn lại sau khi hai bạn Mạnh và Hùng đã lấy, cuối cùng Minh dùng nốt 8 quyển. Hỏi lúc đầu 4 bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 3. Mẹ cho hai anh em một số tiền mua sách. Nếu anh cho em một số tiền đúng bằng em có, rồi em lại cho anh đúng bằng số tiền còn lại của anh thì em có 3500 đồng, anh có 3000 đồng, Hỏi lúc đầu mỗi người được mẹ cho bao nhiêu tiền?

Bài 4. Một người bán cam, lần thứ nhất người đó bán \displaystyle \frac{1}{2}

số cam và 1 quả. Lần thứ hai người đó bán \displaystyle \frac{1}{2} số cam còn lại và thêm 1 quả. Lần thứ ba người đó bán \displaystyle \frac{1}{2} số cam còn lại và 1 quả. Cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả cam.

Bài 5. Một quầy bán vải, lần thứ nhất bán 2m, lần thứ hai bán \displaystyle \frac{1}{2}

số mét vải còn lại và \displaystyle \frac{1}{2}m, lần thứ ba bán \displaystyle \frac{1}{2} số mét còn lại sau hai lần bán và \displaystyle \frac{1}{2}m, lần thứ tư bán \displaystyle \frac{1}{2} số mét còn lại sau ba lần bán và \displaystyle \frac{1}{2}m, như vậy là vừa hết. Hỏi quầy đó đã bán tất cả bao nhiêu mét vải?

Bài 6. Lớp 5A tham gia học may, ngày thứ nhất có \displaystyle \frac{1}{6}

số học sinh của lớp và 2 em tham gia. Ngày thứ hai có \displaystyle \frac{1}{4} số em còn lại và 1 em tham gia. Ngày thứ ba có \displaystyle \frac{2}{5} số em còn lại sau hai ngày và 3 em tham gia. Ngày thứ tư có \displaystyle \frac{1}{3} số em còn lại sau ba ngày và 1 em tham gia. Cuối cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu em học sinh?

Bài 7. Một người bán dưa, lần thứ nhất bán \displaystyle \frac{1}{2}

số dưa và \displaystyle \frac{1}{2} quả, lần thứ hai bán \displaystyle \frac{1}{2}số dưa còn lại cộng với \displaystyle \frac{1}{2}quả, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm đều bán như vậy, đến lần thứ sáu thì vừa hết số dưa. Hỏi người đó đã bán tất cả bao nhiêu quả dưa?

Bài 8. An, Bình, Chi, Dũng mỗi người có một số nhãn vở khác nhau. An cho 3 bạn mình mỗi bạn một số nhãn vở bằng số nhãn vở mỗi bạn hiện có, sau đó Bình lại cho 3 bạn của mình mỗi bạn một số nhãn vở như mỗi bạn hiện có, rồi sau đó Chi, Dũng cũng như vậy, cuối cùng mỗi bạn có 16 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 9. Một người bán khoai cho 3 người: Người thứ nhất mua \displaystyle \frac{1}{4} số khoai và 10kg, người thứ hai mua \displaystyle \frac{5}{{11}} kg còn lại và 10kg, người thứ ba mua 50kg thì hết. Hỏi số lượng khoai đã bán là bao nhiêu ki – lô – gam ?

Bài 10. Một học sinh đọc một quyển truyện trong 3 ngày. Ngày đầu em đọc được \displaystyle \frac{1}{5} số trang và 16 trang, ngày thứ hai em đọc được \displaystyle \frac{3}{{10}} số trang còn lại và 20 trang, ngày thứ ba em đọc được \displaystyle \frac{3}{4} số trang còn lại và 30 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 11. Kiên, Hòa, Bình có tất cả 24 quyển vở. Nếu Kiên cho Hòa một số vở bằng số vở Hòa hiện có, rồi Bình lại cho Kiên một số vở bằng số vở Kiên hiện có lúc đó thì ba bạn đều có số vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 12. Người ta chuyển 40 tấn gạo từ kho A sang kho B rồi lại chuyển từ kho B sang kho A một số gạo gấp 3 lần số gạo còn lại ở kho A. Tiếp tục chuyển thêm hai đợt như thế thì cuối cùng kho A có 480 tấn gạo, kho B có 20 tấn gạo. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Cùng chuyên đề:

<< 17 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp giả thiết tạm22 bài toán chuyển động đều nâng cao lớp 5 >>

Toán lớp 5 - Tags: , ,