Bài tập tính giá trị biểu thức chứa phân số – Toán nâng cao lớp 4, 5

Đây là bài thứ 18 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán tính giá trị biểu thức có chứa phân số là một trong những dạng toán nâng cao trong chương trình Toán lớp 4 và lớp 5.

Dưới đây là một số bài tập đặc trưng cho dạng toán này.

Tính giá trị biểu thức:

\displaystyle A=\frac{1}{{1\times 2}}+\frac{1}{{2\times 3}}+\frac{1}{{3\times 4}}+\cdots +\frac{1}{{99\times 100}}+\frac{1}{{100\times 101}}

\displaystyle B=\frac{4}{3 \times 7}+\frac{5}{7 \times 12}+\frac{1}{12 \times 13}+\frac{7}{13 \times 20}+\frac{3}{20 \times 23}

\displaystyle C=\frac{3}{5 \times 8}+\frac{3}{8 \times 11}+\frac{3}{11 \times 14}+\cdots+\frac{3}{2015 \times 2018}

\displaystyle D=\left(1+\frac{1}{3}\right) \times\left(1+\frac{1}{8}\right) \times\left(1+\frac{1}{15}\right) \times \ldots \times\left(1+\frac{1}{9999}\right)

\displaystyle E=\left(1-\frac{1}{4}\right) \times\left(1-\frac{1}{9}\right) \times\left(1-\frac{1}{16}\right) \times \ldots \times\left(1-\frac{1}{10000}\right)

\displaystyle F=\frac{\frac{2010}{1}+\frac{2009}{2}+\frac{2008}{3}+\cdots+\frac{1}{2010}+2010}{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2010}}

\displaystyle G=\frac{1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+3+\cdots+99)}{1 \times 99+2 \times 98+3 \times 97+\cdots 99 \times 1}

\displaystyle H=\frac{1}{1+\frac{2011}{2013}+\frac{2011}{2012}+\frac{1}{1+\frac{2012}{2011}+\frac{2012}{2013}}+\frac{1}{1+\frac{2013}{2011}+\frac{2013}{2012}}}

\displaystyle I=\frac{1}{5 \times 10}+\frac{1}{10 \times 15}+\frac{1}{15 \times 20}+\cdots+\frac{1}{995 \times 1000}

\displaystyle K=\left(1-\frac{1}{35}\right) \times\left(1-\frac{1}{36}\right) \times\left(1-\frac{1}{37}\right) \times \ldots \times\left(1-\frac{1}{2017}\right) \times\left(1-\frac{1}{2018}\right)

\displaystyle L=1 \frac{1}{5} \times 1 \frac{1}{6} \times 1 \frac{1}{7} \times \ldots \times 1 \frac{1}{2017} \times 1 \frac{1}{2018}

Cùng chuyên đề:

<< Các dạng bài toán về tính tuổi – Toán nâng cao lớp 5Dạng toán về lịch, thời gian >>

Kiến thức Tiểu học - Tags: , , , ,