Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tổng của hai số bằng 48. Hiệu của hai số bằng 32. Số lớn là:

a) 48 + 32 : 2 = 40                      b) (48 + 32) : 2 = 40

Bài 2: Đàn gà có 120 con gà mái và gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 30 con. Tìm số gà trống, số gà mái của đàn gà đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Cửa hàng bán được 1 tạ rưỡi gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 20kg. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Tìm a và b biết: a + b = 100 và a – b = 100

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số100135200910 234
Hiệu của hai số206519459876
Số lớn
Số bé

Bài 6: Viết số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8

a) Hình tam giác ABC có …. góc nhọn.

b) Hình tam giác DEG có …. góc tù và góc nhọn.

c) Hình tam giác MNP có …. góc vuông và góc nhọn.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8-1

Bài 8: Anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 8

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 7Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9 >>

Toán lớp 4 - Tags: , , , ,