Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 15

Đây là bài thứ 15 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 15 môn Toán lớp 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số.

Bài 1: Viết kết quả tính vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 15

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 15-1

Bài 3: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :

a) Kết quả của phép chia 3328 : 26 là:

A. 128               B. 182                  C. 1208                D. 1028

b) Phép chia 62279 : 31 có thương là:

A. 209               B. 290                  C. 2009                D. 2090

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 20550g = ………kg………g                   b) 3065kg = ………tấn ………kg

c) 435 phút = ……giờ…….phút                d) 245 phút = ……giờ………phút

Bài 5:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

849 : 34 = ………. (dư ………)            2167 : 25 = ………. (dư ………)

b) Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 468m2, chiều rộng 18m. Tính chiều dài của khu vườn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Bài 6: Tính:

….còn nữa

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 15

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 14Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 16 >>

Toán lớp 4 - Tags: