Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2

Đây là bài thứ 2 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 2 môn Toán lớp 4: Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp.

Bài 1: Viết (theo mẫu):
Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: Số gồm 3 trăm nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là: 308 743.

a) Số gồm 9 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 5 trăm, 8 chục và 5 đơn vị viết là: ……….

b) Số gồm 1 trăm nghìn, 8 trăm, 8 chục và 5 đơn vị viết là: ………………………….

c) Số gồm 5 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 9 chục và 3 đơn vị viết là: ………………….

d) Số gồm 8 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 6 trăm, 3 chục viết là: ……………………….

Bài 3: Nối mỗi số tổng thích hợp:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2-1

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số lớn nhất trong các số 34 987; 341 786; 341 768; 413 500 là:

A. 34 987                B. 341 786            C. 341 768            D. 413 500

b) Số bé nhất trong các số 562 239; 526 239; 527 123; 600 300 là:

A. 562 239              B. 526 239            C. 527 123            D. 600 300

c) Giá tri của chữ số 6 trong số 867 209 là:

A. 60                   B. 600                  C. 6000                D. 60 000

d) Số lớn nhất có sáu chữ số là:

A. 999 999          B. 999 990            C. 999 900            D. 900 000

Bài 5: Nối (theo mẫu):

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2-2

Bài 6: >, < , =

10 000 … 9999                         284 567 …

99 999 … 10 000                      709 256 … 800 000

100 741 … 100 841                   943 202 … 943 201

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số bé nhất có năm chữ số là: ………………………………………………………………

b) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……………………………………………………………..

c) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: ………………………………………………..

d) Số bé nhất có sáu chữ số là: ………………………………………………………………..

e) Số lớn nhất có sáu chữ số là: ………………………………………………………………

f) Số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là: ………………………………………………..
Bài 8: Số?

Với sáu chữ số 0; 2; 4; 6; 8; 9 lập được:

– Số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là: ………………………………………………….

– Số bé nhất có sáu chữ số khác nhau là: …………………………………………………..

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 2

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 3 >>

Toán lớp 4 - Tags: , , ,