Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 18 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1Một tam giác có ……. đường cao. 
2Tam giác ABC có đáy BC = 45cm; đường cao AH = 28cm. Như vậy, diện tích tam giác ABC là………… cm2. 
3Tam giác MNP có đáy MN = 24cm và đường cao PK = 15cm. Như vậy, diện tích tam giác MNP là ……cm2. 
4Một tam giác có diện tích 12,6dm2 và chiều cao là 45cm. Như vậy, cạnh đáy tương ứng của tam giác đó dài là ……… dm. 
5Tam giác ABC vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm. Như vậy, diện tích tam giác đó là… cm2. 
6Một tam giác có diện tích 7,2dm2, đáy tam giác dài 16dm. Như vậy, chiều cao tương ứng là….. dm. 
7Cho một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất dài 24 cm và bằng \displaystyle \frac{3}{4} cạnh góc vuông thứ hai. Cạnh còn lại dài 40cm. Như vậy, chu vi tam giác đó là…. cm. 
8Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 62cm. Cạnh góc vuông thứ nhất gấp rưỡi cạnh góc vuông thứ hai. Tính diện tích tam giác đó 
9So sánh phần tô màu và phần không được tô màu của hình chữ nhật bên?

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 18

 
10Cho tam giác ABC có độ dài đáy BC = 6cm và chiều cao tương ứng AH = 4cm. Vậy diện tích phần tô màu là: ……….cm2.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 18-1

 
11Cho tam giác ABC vuông ở đỉnh A có diện tích 54dm2. Biết độ dài cạnh AB = 9dm và độ dài cạnh BC bằng 125% độ dài cạnh AC. Tính chu vi hình tam giác ABC. 
12Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh góc vuông thứ nhất bằng \displaystyle \frac{3}{5} cạnh góc vuông thứ hai. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m2m2 thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 18

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19 >>

Toán lớp 5 - Tags: